منطق درس دوم چگونه تعریف می کنیم؟

حجم فایل : 457.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا منطق
درس دوم : چگونه تعریف می کنیم؟
فکر کردن ذاتی انسان است و از او جدا نمی گردد. اين گونه هم نيست که اراده کنيم و سپس بينديشيم يا نينديشيم. امّا می توانيم مسايل و موضوعات مورد تفکر خود را انتخاب کنيم و دربار ه ی آ نها انديشه نماييم.
تفکر، برای رسيدن به دانش و شناخت است. انسان، فکر می کند و با فکر کردن به شناخت های جديد می رسد و علم خود را توسعه می دهد. تصور
صورت ذهنی است که در آن چیزی به چیزی نسبت داده یا  سلب نمی شود. در هنگام تصور يک مفهوم، کاری نداريم که آن مفهوم واقعيت دارد يا ندارد؛ در اين حالت به همان تصور می انديشيم و دربار ه ی واقعيت داشتن يا نداشتن آن يا ارتباط آن با ساير موجودات سخنی و جمله ای نمی گوييم. البته می توانيم بپرسيم که آن مفهوم چيست و چه معنايی دارد.
مانند تصور ما از مثلث، دايره، انسان، انسان عاقل، درخت،خورشید ، دیو .....وامثال آن.
تصدیق
 صورت ذهنی است که در آن چیزی را به چیزی نسبت می دهیم یا از آن سلب می کنیم. در تصديقات، حکم و قضاوت وجود دارد. گاهی به جای کلمه ی « تصديق» از کلمات ديگری مانند:«:قضيه» و»جمله «نيز استفاده می کنيم. انسان برای رسيدن به يک تصديق جديد، بايد تفکر کند.
 
مانندخورشيددرمرکزمنظومه ی شمسی است یا جهان طبيعت همواره در تغيير است .عدد چهار از عدد پنج کوچک تر است یا گیلان سر سبز است،  مثلث چهار ضلعی نیست ،تهران بزرگ است و....
 
علم و ادراک ما به دو دسته ی
کلی تقسيم می شوند :
***دریک تصدیق حتماً یک حکم نهفته است در مثال های قبل
مثال اول:به سر سبز بودن گیلان حکم شده است،دوم: به چهار ضلعی نبودن مثلث حکم شده است وسوم به بزرگ بودن تهران حکم شده است
ارسطو کشف کرد که تمام فعالیتهای ذهن بشر ، علی رغم پیچیدگی یا برای کشف تصور مجهول است که با اندوخته های تصوری اش روشن می کند ویا برای آن است که احکام وقضایا را آنگونه سازماندهی می کند که به نتایج درستی برسد.
نام دیگر تصدیق = قضیه است ( جمله ی خبری)

مباحث علم منطق چیست؟ تعریف واستدلال
هدف منطق چیست؟ نشان دادن شیوه ی درست اندیشیدن یعنی (درست تعریف کردن ودرست استدلال کردن).
کاری که برای رسیدن چیستی یک مفهوم و یک تصور انجام می دهیم تعریف می گویند.
مثلاً می پرسیم مثلث چیست؟ می گوییم: مثلث شکل سه ضلعی است.
یا به تعریف دقیق تر: مجموع تصورات معلوم که موجب کشف تصور مجهول می شود مُعَرِّف یا تعریف نامیده می شود و امر مجهولی که بدین وسیله معلوم می گردد، مُعرَّف نام دارد.
جزیره      مُعرًّف
قطعه زمینی که از هر سو آب اطراف آن را فرا گرفته باشد.        مُعرِّف
مثال دیگر: وقتی کسی نداند جیوه چیست برای معلوم ساختن این تصور برای او از تصورات معلوم وی، از قبیل: مایع، حرارت، فلز، وزن مخصو...